Вимоги до оформлення робіт

Приймаються роботи, набрані в редакторі Microsoft Word.

Параметри сторінки:

– розмір паперу – А4;

– орієнтація – книжкова;

– шрифт – Times New Roman, розмір – 14 pt;

– міжрядковий інтервал – 1,15;

– верхнє поле – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм;

– абзацний відступ – 10 мм.

Роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях інформації обсягом до 20 друкованих сторінок, за потребою, із фотографіями, малюнками, фотокопіями, схемами тощо. Також робота може містити презентаційні та відеоматеріали.

З метою поширення в мережі Інтернет, бажаний переклад матеріалу англійською, російською та/або іншими мовами.

Послідовність розміщення матеріалу роботи:

– фото та відомості про керівника (ПІБ, посада, навчальний заклад, населений пункт, країна);

– фото та відомості про автора або колектив (ПІБ, навчальний заклад, населений пункт, країна);

– напрям дослідження (заглавними літерами, посередині);

– анотація;

– текст роботи;

– використані літературні, архівні та Інтернет-джерела.

Текст роботи повинен містити таку структуру:

– вступ – формулюється досліджувана проблема, окреслюється її значення та сучасний стан вирішення;

– основна частина – подається виклад самостійної науково-дослідної роботи;

– висновки – коротко формулюються основні результати роботи.