Додаток 1

до наказу Вінницького технічного коледжу

від 01 грудня 2014 р.

№ 196

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про центр краєзнавчих досліджень «Моя Україна»

Вінницького технічного коледжу

 

І. Загальні положення

 

1.1. Це Положення визначає порядок організації та роботи Центру краєзнавчих досліджень «Моя Україна» Вінницького технічного коледжу

(далі – Центр).

1.2. Центр створений з метою формування у студентської молоді духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини шляхом відповідного спрямування науково-пошукової роботи студентів коледжу.

ІІ. Завдання Центру

 

Основними завданнями Центру є:

організувати роботу гуртків та клубів, визначити основні напрями  їх діяльності;

провести семінар для викладачів коледжу «Формування у студентської молоді духовних цінностей українського патріота в рамках планування та організації самостійної роботи»;

створити якісний інформаційний веб-ресурс центру для публікації результатів досліджень;

забезпечити доступ з сайту до режиму проведення відеоконференцій;

вести постійний технічний супровід, резервне копіювання та захист інформації, що розміщується на веб-ресурсі;

провести презентацію проекту для колективу коледжу, преси, представників органів державної влади, соціально-культурних організацій та громадськості;

об’єднати зусилля педагогічного колективу коледжу, сім’ї, наукових, культурних закладів, громадських організацій міста у створенні оптимальних умов для творчої реалізації студентською молоддю національно-патріотичних проектів;

узагальнити набутий досвід з метою поширення та використання в роботі коледжів області та України;

започаткувати друкований часопис «Моя Україна»;

запропонувати долучитись до реалізації проекту педагогічних працівників та студентів коледжів Вінниччини та України.

ІІІ. Функції Центру

Функціями Центру є:

вдосконалення національно-патріотичного та громадянського виховання студентської молоді на традиціях і звичаях народу України;

формування гармонійно розвиненої особистості шляхом залучення молоді до активної діяльності з вивчення історичної та культурної спадщини, історії рідного краю, ознайомлення з географічними, етнографічними, культурними та історичними заповідниками, пам’ятками та об’єктами заповідного фонду;

формування у студентської молоді активної  громадянської  позиції;

узагальнення та систематизація матеріалів науково-пошукової роботи про Україну, публікація цих матеріалів на веб-ресурсі, у друкованих виданнях, у соцмережах;

функціонування веб-ресурсу центру як інформаційної, культурологічної, краєзнавчої,  науково-педагогічної системи;

укладання та  видання часопису науково-пошукових досліджень «Моя Україна»;

підвищення рівня науково-методичного та інформаційного забезпечення педагогічних, науково-педагогічних працівників, які працюють із студентською молоддю в технікумах та коледжах;

активізація участі педагогічних працівників та студентів коледжу  в  пошуковій роботі, конкурсах, конференціях, телекомунікаційних освітніх проектах й інших заходах області, регіонів, країні, спрямованих на формування позитивного іміджу України, сприяння становленню їх  національно-патріотичної свідомості;

зміцнення навчально-матеріальної бази коледжу;

підвищення якості освіти.

IV. Очікуваний соціальний ефект від діяльності Центру

 

Очікуваним соціальним ефектом від діяльності Центру є:

створення сприятливих умов для розвитку національно-патріотичного виховання як пріоритетної сфери соціального життя країни, підвищення його статусу та розвитку потенціалу, досягнення якісно нових результатів у духовно-моральному, патріотичному, трудовому, художньо-естетичному, екологічному вихованні студентської молоді;

формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;

формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;

формування активної громадянської позиції студентської молоді;

сприяння наповненню інформаційного простору контентом, спрямованим на формування позитивного іміджу України у світі;

надання студентам можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб, забезпечення умов для оволодіння практичними вміннями і навичками науково-пошукової діяльності незалежно від обраної професії;

консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання;

сприяння в поглибленні національної самосвідомості населення міста, консолідації, розвитку регіонального та державного патріотизму, подолання стереотипного бачення української історії, традицій, культури.

V. Керівництво Центром

 

5.1. Загальне керівництво організацією роботи Центру здійснює заступник директора з навчальної роботи Вінницького технічного коледжу.

5.2. Організаційно-методичне забезпечення роботи Центру покладається на методиста коледжу та завідувача навчально-методичною лабораторією.

5.3. Створення та функціонування веб-ресурсу Центру покладається на завідувача комп’ютерними лабораторіями Вінницького технічного коледжу.

5.4. До організації роботи Центру запрошуються: Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва, Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, Український інститут національної пам’яті.

5.5. До роботи Центру залучаються голови циклових комісій, керівники гуртків, спортивних секцій, органи студентського самоврядування.

VІ. Участь в роботі Центру

До участі в роботі Центру запрошуються студенти та учні, педагогічні працівники Вінницького технічного коледжу та інших навчальних закладів області (далі – учасники).

Проект є відкритим для участі в ньому усіх небайдужих.

VІІ. Умови діяльності Центру

 

7.1. Функціонування Центру реалізовується в рамках науково-пошукової роботи при вивченні дисциплін «Історія України», «Всесвітня історія», «Культурологія», «Українська література», «Світова література», «Основи правознавства», «Регіональна економіка», «Маркетинг», «Фізичне виховання», «Захист Вітчизни», «Релігієзнавство», «Основи філософських знань», «Англійська мова», «Німецька мова» тощо через підпроекти, які спрямовані на виконання вищезазначених завдань, враховуючи напрями пошукової роботи:

«Українські традиції»;

«Історія українського спорту»;

«Стежками рідного краю»;

«Історія мого роду»;

«Моя родина в роки розбудови України»;

«Моя родина в роки голодомору»;

«Історія філософської думки на Україні»;

«Видатні письменники мого краю»;

«Видатні винахідники України»;

«Історія міст і сіл»;

«Храми Вінниччини» тощо.

Принципи діяльності Центру:

науковість;

творчість;

креативність;

доступність;

ініціативність;

гуманність.

7.2. Перелік напрямів діяльності Центру та їх зміст можуть доповнюватись, або змінюватись наказом по коледжу.

VІІІ. Документація Центру

8.1. Діяльність Центру визначає дане Положення.

8.2. Перелік керівників напрямів визначається щороку наказом по коледжу.

8.3. Керівники напрямів щороку подають в методичний кабінет звіт про підсумки роботи.

8.4. Вимоги до оформлення матеріалів визначаються відповідними Положеннями або інформаційними листками.

 

ІХ. Прикінцеві положення

 

9.1. Форми і види заохочення студентів-учасників визначаються Положенням про заохочення студентів Вінницького технічного коледжу.

9.2. Форми і методи заохочення педагогічних працівників визначаються Положенням про заохочення педагогічних працівників Вінницького технічного коледжу.